Biologia - 130 godzin zajęć

Kurs z biologii posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jest to gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych autorskich programów nauczania. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z biologii jest  dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2022 i 2023 (nowa podstawa programowa).

Dla Matury 2024 w programie naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.
 

Kto zyska najwięcej na kursie maturalnym z biologii w Collegium Novum:

 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2024 z biologii  z nową podstawą programową dla roku 2024,

 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w 2024, którzy w procesie rekrutacyjnym na kierunki biologiczne, medyczne są zobowiązani do uzyskania dobrych wyników z matury z biologii na poziomie rozszerzonym (np.: WUM, UW, SGGW, AWF, APS;,UKSW i inne);

 • Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025 (trzecioklaściści),

 • Maturzyści z lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki z maturalne.

Ponadto kurs maturalny z biologii jest dla każdego kto chce:

 • uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,

 • osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,

 • w sposób systematyczny, bez presji czasu przygotować sie do egzaminu.
   

O kursie

 • kurs maturalny z biologii prowadzony jest w systemie całorocznym w wymiarze 130 godzin zajęć;

 • na jego całokształt składają się: wykłady, ćwiczenia, prace domowe, konsultacje oraz próbne egzaminy maturalne; całość spójnie stworzona w oparciu o szczegółowy autorski program zajęć z biologi zgodny z podstawą programową i wymogami Akredytacji Kuratorium Oświaty;

 • w ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - zajęcia zawierają elementy właściwego egzaminu maturalnego;

 • atrakcyjność naszych zajęć podnoszą także warsztaty dodatkowe z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki (w cenie zajęć - zakładka warsztaty) oraz skutecznej nauki i zarządzania czasem.

W ramach całorocznego kursu z biologii korzystasz:

 • z wykładów, w trakcie których omówione zostaną wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres programu nauczania biologii na poziomie rozszerzonym,

 • materiałów do ćwiczeń, które obejmują testy tematyczne (zgodne z omawianym tematem na zajęciach) i arkuszy maturalnych z ubiegłych lat (łącznie wszystkie materiały do ćwiczeń stanowią obszerny skrypt) –  wszystkie materiały ćwiczeniowe będą miały formę nowoczesnej, praktycznej książki/skryptu do ćwiczeń z biologii, która będzie podzielona na dwa moduły: I moduł - to  testy tematyczne, zaś II moduł - to arkusze maturalne z ubiegłych lat. Książka/skrypt do ćwiczeń  z biologii będzie przygotowana zgodnie z nową formułą matury z biologii!

 • z repetytorium: Biologia - Repetytorium dla Maturzystów
  Biologia - Repetytorium dla Maturzystów - to podręcznik napisany z myślą o uczniach szkół średnich, przygotowujących się do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.


  Na kurs maturalny z biologii składają się także:

 • prace domowe – zadawane po każdych zajęciach w formie typowych zadań maturalnych,

 • prace domowe w systemie on-line,

 • konsultacje - każdy kto uczęszcza na całoroczny kurs z biologii będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach z biologii tj. 8 dodatkowych godzin z wykładowcą do kursu całorocznego. Na konsultacjach zostaną ponownie omówione najtrudniejsze zagadnienia z biologii, a przede wszystkim będą dodatkowo trenowane zadania polegające na planowaniu obserwacji doświadczenia, formułowaniu problemu badawczego lub hipotez oraz formułowaniu wniosków.

 • główna matura próbna.


Cel kursu

Nadrzędnym celem kursu jest uporządkowanie, usystematyzowanie wiedzy pod kątem tego konkretnego egzaminu oraz wyćwiczenie umiejętności ocenianych na egzaminie, a w szczególności:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności biologicznych zdobytych w  trakcie dotychczasowej nauki,

 • zrozumienie podstaw analizy statystycznej w naukach przyrodniczych - interpretacja parametrów opisujących tendencję centralną  oraz wskaźników rozproszenia danych,

 • poznanie i zrozumienie zasad ewolucji i różnorodności biologicznej,

 • zrozumienie istoty i wpływu różnorodnych czynników na zachowanie bioróżnorodności genetycznej, gatunkowej i ekosystemów,

 • znajomość funkcji fizjologicznych różnych układów organizmu ludzkiego,

 • poznanie struktur anatomicznych człowieka odpowiedzialnych za wykonywanie czynności życiowych,

 • pogłębienie wiadomości o funkcjonowaniu podstawowych struktur budowy i funkcjonowania organizmu człowieka – roli pierwiastków i związków chemicznych, komórek, tkanek, narządów i układów,

 • zrozumienie wzajemnych oddziaływań układów i homeostazy parametrów ustrojowych,

 • pogłębienie wiadomości o działaniu mózgu w aspekcie kontrolno-integracyjnym,

 • poznanie działania neuroprzekaźników w funkcjonowaniu narządów zmysłów,

 • poznanie zasad odporności ustroju i zrozumienie jego znaczenia dla zdrowia człowieka,

 • pogłębienie wiadomości o budowie i funkcjonowaniu układu ruchowego,

 • zrozumienie znaczenia aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,

 • pogłębienie wiadomości o budowie i funkcjonowaniu układu krążenia,

 • poznanie czynników sprzyjających rozwojowi chorób układu krążenia,

 • poznanie sposobów postępowania dla ochrony własnego zdrowia,

 • pogłębienie wiadomości na temat budowy i funkcjonowania układu rozrodczego,

 • zrozumienie fizjologii rozrodu i odpowiedzialności rodziców za poczęte życie,

 • zrozumienie zasad dziedziczenia,

 • pogłębienie wiadomości o zjawiskach metabolizmu w organizmie człowieka,

 • rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym,

 • poznanie przyczyn aktualnego stanu środowiska w skali lokalnej, krajowej, światowej oraz sposobów przeciwdziałania jego niekorzystnym zmianom,

 • zrozumienie związku między stanem środowiska i zdrowiem człowieka,

 • pogłębienie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu i poprawie zdrowia jednostki i zdrowia publicznego,

 • uświadomienie różnorodności pozytywnego i negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko,

 • zrozumienie głównych relacji między ekologią, a ochroną i kształtowaniem środowiska,

 • poznanie zasad profilaktyki i głównych czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu człowieka,

 • zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi CKE,

 • powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym.


Sposób nauczania

Forma mieszana: (wykłady, ćwiczenia, konsultacje, seminaria).

Wykorzystujemy wszystkie dostępne techniki nauczania w różnych proporcjach mając na uwadze, zasadę  piramidy zapamiętywania:

 • wykłady, których celem jest powtórzenie całego materiału z biologii zalecanego w podstawie programowej egzaminu maturalnego,

 • ćwiczenia, które polegają na pracy z testami i arkuszami z lat ubiegłych. Celem ćwiczeń jest wytrenowanie typowych zadań pojawiających się w arkuszach maturalnych tzn. zadań krótkich odpowiedzi (pytania otwarte), zadań zamkniętych, zadań wielokrotnego wyboru, zadań prawda-fałsz,

 • konsultacje


Sprawdziany

Sprawdziany pisemne odbywają się po każdym module i trwają około 45 minut. Zestawy zadań są przygotowane przez nauczyciela na podstawie wymogów egzaminu maturalnego. Oceniane są według określonych kryteriów (tzw. ocenianie kryteriów), słuchacz otrzymuje ocenę w punktach oraz % punktów w stosunku do możliwych do uzyskania. Sprawdziany są omawiane ze słuchaczami  oraz indywidualnie na prośbę słuchacza. Pod koniec kursu przeprowadzona matura próbna, której wyniki są omawiane na ostatnich zajęciach i wspólnie ze słuchaczami analizowane.


Rezultaty

Oczekiwane rezultaty po kursie:

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym;

 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;

 • poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego;

 • zdobycie umiejętności rozwiązywania zadań typowych dla egzaminu maturalnego z biologii.


Materiały do zajęć

 • wykłady, w trakcie których omówione zostaną wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres programu nauczania biologii na poziomie rozszerzonym/podstawowym,

 • materiały do ćwiczeń, które obejmują testy tematyczne (zgodne z omawianym tematem) i arkusze maturalne z ubiegłych lat. w tym roku NOWOŚĆ – wszystkie materiały ćwiczeniowe będą miały formę nowoczesnej, praktycznej książki/skryptu do ćwiczeń z biologii, która będzie podzielona na dwa moduły:    I moduł - to  testy tematyczne, zaś II moduł - to arkusze maturalne z ubiegłych lat. Książka/skrypt do ćwiczeń z biologii będzie przygotowana zgodnie z  formułą matury z biologii,

 • egzemplarz najnowszej części zbioru zadań "BIOLOGIA - PIĘĆDZIESIĄTKA PRZED MATURĄ!"

 • Biologia - Repetytorium dla Maturzystów,

 • prace domowe - zadawane po każdych zajęciach w formie typowych zadań maturalnych,

 • prace domowe w systemie on-line - w formie testów jednokrotnego wyboru,

 • dwa próbne egzaminy maturalne z biologii,

 • konsultacje - seminarium - 8 godzin dodatkowo do kursu całorocznego - każdy kursant, który uczęszcza na całoroczny kurs z biologii będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach z biologii tj. 8 godzinach dodatkowych do kursu całorocznego. Na konsultacjach zostaną dodatkowo omówione najtrudniejsze zagadnienia z biologii, a przede wszystkim będą dodatkowo trenowane zadania polegające na planowaniu obserwacji, doświadczenia, formułowanie problemu badawczego lub hipotez oraz formułowanie wniosków.