Fizyka - 130 godzin zajęć

Kurs z fizyki posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. 
Jest to gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Dla Matury 2024 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

 
Kurs maturalny z Fizyki w Collegium Novum dedykujemy przede wszystkim:
 • maturzystom którzy, zamierzają zdawać na kierunki gdzie fizyka jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym (np.: WUM; UW, SGGW; AWF; APS; UKSW i inne).
 • maturzystom zdającym maturę w 2025 roku (trzecioklasiści);
 • maturzystom z lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne).

oraz wszystkim:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą bez stresu w systematyczny sposób przygotować się do egzaminu.

 

O kursie maturalnym z fizyki

Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z fizyki jest dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2024.

Przygotowanie do matury z fizyki, poziom rozszerzony obejmuje 26 spotkań. Zajęcia prowadzone są przez naszego wykładowcę z tytułem doktora Politechniki Warszawskiej. W trakcie kursu omawiane są szczegółowo najważniejsze działy fizyki, w tym: kinematyka, dynamika, ruch drgający, praca, moc, energia, oddziaływanie grawitacyjne, elektryczne, magnetyczne, prąd stały i zmienny, termodynamika, optyka, falowe i korpuskularne właściwości światła, fizyka współczesna, przemiany jądrowe, bryła sztywna, hydrostatyka, fizyczne podstawy współczesnej techniki, astronomia.

W trakcie kursu przerabiane są zadania typu maturalnego: wybierz, podkreśl, zaznacz, uzupełnijoblicz, udowodnij, wskaż podobieństwa i różnice, wyciągnij wnioski z zachodzącego zjawiska, określ przez analogię, sprawdź itp. 

Kurs podzielony jest na cztery bloki tematyczne. Każdy blok obejmuje pięć zajęć: cztery zajęcia teoretyczno - praktyczne, podczas których najpierw omawiana jest teoria, a później rozwiązywane zadania oraz piąte zajęcia powtórzeniowe, z testem z przerobionego materiału. Począwszy od 20 zajęć następuje powtórzenie całego omawianego materiału. Pod koniec kursu, odbywa się próbna matura. Na ostatnich zajęciach jest ona szczegółowo omawiana, wyjaśniane są także wszelkie wątpliwości, co do mogących pojawić się na maturze zagadnień, jest również czas na indywidualne konsultacje.

 

Cel kursu

To przygotowanie do egzaminu maturalnego z fizyki, w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów. W większości przypadków wybór tego przedmiotu jest podyktowany chęcią studiowania na PW, AM, SGGW, WAT, AWF oraz na innych uczelniach. Cel ten jest realizowany poprzez:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności fizycznych zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
 • wykształcenie umiejętności umożliwiających stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów fizycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych i technicznych,
 • rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i urządzeniach technicznych,
 • zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi OKE
 • powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym.

 

Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymują szczegółowy autorski program zajęć. Program został opracowany w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nasze doświadczenie oraz wymagania Mazowieckiego Kuratorium Oświaty związane z przyznaną Akredytacją.


Sposób nauczania

Seminarium - forma bardziej interaktywna, niż wykład (idealnie nadająca się do prowadzanie zajęć z przedmiotów ścisłych), gdyż oprócz treści wygłaszanych przez prowadzącego, obejmuje ćwiczenia – praca z konkretnymi materiałami. Podczas seminarium, kursanci rozwiązują typowe zadania pojawiające się na egzaminie, które są omówione krok po kroku. Takie szablonowe przykłady maja służyć temu, aby nasi słuchacze zwracali szczególną uwagę na kolejność i sposób ich rozwiązywania, ponieważ, na egzaminie maturalnym oceniany jest nie tylko sam wynik końcowy, ale każdy element toku rozumowania.


Sprawdziany

Ustne sprawdzanie osiągnięć słuchaczy:
Polega na zadawaniu słuchaczom pytań w fazie wstępnej oraz w fazie realizacji całych zajęć edukacyjnych. Pytania dotyczą zrealizowanego materiału i realizowanych po raz pierwszy treści kształcenia. Słuchacze zgłaszają się dobrowolnie do zabierania głosu. Pozwalają one nauczycielowi na ocenę sprawności językowej słuchaczy, znajomości terminów, umiejętności budowania ciągów przyczynowo – skutkowych, zmierzających do rozwiązania zadania lub sformułowania wniosku. Słuchacz od razu po wypowiedzi otrzymuje informację zwrotną od nauczyciela.

Pisemne sprawdzanie osiągnięć słuchaczy:
Postępy kursantów będą na bieżąco monitorowane. Zastosowane zostaną trzy pisemne formy oceny stopnia przyswojenia materiału przez kursantów:

 • Krótki, 10 minutowy sprawdzian z zajęć poprzedzających, obejmujący 2 – 3 krótkie zadania typu maturalnego. Sprawdzian krótki będzie przeprowadzony na zajęciach nr 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19 i 20.
 • Długi, 60 minutowy sprawdzian z bloku tematycznego, obejmujący 3 - 4 zadania otwarte typu maturalnego. Sprawdzian długi odbędzie się na zajęciach 6, 11, 16 i 21.
 • Próbna matura, pod koniec kursu. 

Słuchacz otrzymuje ocenę w punktach i w % możliwych do zdobycia punktów. Zarówno sprawdzian długi jak również matura próbna wykorzystywać będą autentyczne zadania, które ukazały się jako zadania maturalne, co ma odzwierciedlać rzeczywisty poziom trudności matury. Kursanci otrzymają pełne rozwiązania zadań przeprowadzanych sprawdzianów. Sprawdziany te zostaną także omówione (najbardziej szczegółowo omówiona zostanie próbna matura).

Prace domowe zadawane będą na każdych zajęciach. Dotyczyć będą rozwiązywania dodatkowych zadań. Słuchacze zgłaszają się dobrowolnie do przedstawienia ich w grupie. Kursanci będą otrzymywać pełne rozwiązania do zadanych prac domowych. 


Rezultaty

Oczekiwane rezultaty po kursie:

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;
 • poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego


Materiały do zajęć

Zadania do ćwiczeń i wykładów opracowane przez wykładowców:

 • w formie tradycyjnej (materiały drukowane) – na każdych zajęciach;
 • w formie elektronicznej (on-line).

Każdy kursant z fizyki otrzymuje podręcznik Collegium Novum z fizyki (napisany specjalnie na potrzeby kursu)!

 

Wszystkie materiały są w cenie kursu.