Geografia - 130 godzin zajęć

Kurs z geografii posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jest to dodatkowa gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania. Aby uzyskać akredytację, trzeba spełnić rygorystyczne normy dotyczące m.in. standardów nauczania oraz kadry nauczycielskiej.

 

Egzamin maturalny z geografii matura 2024

 

Dla Matury 2024 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

 

Komu polecamy nasz kurs maturalny z geografii:

 • Maturzystom przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2024 z geografii na poziomie rozszerzonym,
 • Maturzystom przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2024, którzy w procesie rekrutacyjnym na studia są zobowiązani do uzyskania dobrych wyników z matury z geografii na poziomie rozszerzonym ( np. SGH, UW, PW i inne)
 • Maturzystom przystępujący do egzaminu dojrzałości w roku 2025 (trzecioklasiści),
 • Maturzystom z lat ubiegłych, którzy pragną poprawić swoje wyniki z maturalne.

Ponadto kurs jest dla każdego kto chce:

 • uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • osób gotowych w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • w sposób systematyczny, bez presji czasu przygotować sie do egzaminu.
   

O kursie

Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. Na jego całokształt składają się  wykłady, ćwiczenia oraz próbne egzaminy maturalne. W  trakcie zajęć kursanci przerobią maksymalną ilość ćwiczeń i zadań maturalnych wraz z odpowiedziami i szczegółowym omówieniem. Nasi nauczyciele - egzaminatorzy maturalni – wskażą, jakie błędy były najczęściej popełniane na egzaminach w latach ubiegłych i jak  ich uniknąć! Nauczymy jak przełożyć bardzo dobre przygotowanie merytoryczne na sukces egzaminacyjny.
W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie umiejętności oceniane na egzaminie maturalnym - każde zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu.

 

Atrakcyjność naszych zajęć podnoszą także warsztatowe zajęcia dodatkowe w cenie kursu (zobacz w zakładce warsztaty na stronie głównej). 

 

Kursanci otrzymują na zajęciach zestawy ćwiczeń (zadań) do lekcji, oraz do samodzielnego rozwiązywania w domu. Ponadto rozwiązujemy również zadania w trybie on-line. Po zakończonym kursie z całości udostępnionych materiałów słuchacz ma do dyspozycji obszerny skrypt ćwiczeniowo-wykładowy.

Uczestnicy kursu będą mieli sposobność uporządkowania i uzupełnienia wiedzy w zakresie terminologii geograficznej, faktów, zależności, prawidłowości i teorii niezbędnych dla zrozumienia zdarzeń geograficznych. Na podstawie wymagań egzaminacyjnych zweryfikujemy zawartość podręczników, tak aby Maturzysta wiedział czego się uczyć! W trakcie zajęć wykorzystujemy nowoczesne techniki i materiały dydaktyczne. Są nimi w szczególności prezentacje multimedialne, strefa kursanta - będąca platformą wymiany materiałów i informacji oraz e-strefa egzaminacyjna. 

Wszystko to ma na celu umożliwienie maksymalnego wykorzystania zajęć przez kursanta, tak aby sukces egzaminacyjny stał się faktem.

Cel kursu
czyli na co zwracamy szczególną uwagę:

 • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego, 
 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności geograficznych zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki, 
 • wykształcenie umiejętności umożliwiających stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów społeczno – ekonomicznych i politycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych oraz w różnych skalach przestrzennych, 
 • rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej, wielkich regionów i świata, 
 • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z geografii, 
 • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE 

ponadto uczymy:

 • w jaki sposób rozwiązywać wszystkie typy zadań egzaminacyjnych, 
 • pracy z mapą,  
 • czytać uważnie treść polecenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na użyte czasowniki operacyjne, 
 • jak obszerna powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź, 
 • uważnie analizować wszystkie elementy dołączone do zadań (mapy, wykresy, tabele, rysunki, schematy…), 
 • uważnie czytać treść polecenia i odpowiadać zwięźle oraz  wyczerpująco,  
 • dbać o poprawność językową,  
 • prawidłowo stosować właściwą terminologię geograficzną, 
 • umiejętnie formułować wnioski dotyczące powiązań i zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka w skalach od lokalnej do globalnej, 
 • jakie zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych stosuje OKE i jak je wykorzystać w praktyce, 
 • jak uniknąć błędów, najczęściej popełnianych przez zdających egzamin z geografii, 
 • jak na podstawie wymagań egzaminacyjnych zweryfikować swoje notatki, zawartość podręczników i swoją wiedzę 
 • jak przełożyć bardzo dobre przygotowanie merytoryczne na prawidłowe rozwiązania w zadaniach, a w efekcie na sukces egzaminacyjny. 


Program kursu 

Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z geografii jest  dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2024 (nowa podstawa programowa).

 

Na pierwszych zajęciach kursanci otrzymują szczegółowy autorski program zajęć oraz harmonogram kursu. Merytoryczny program zajęć opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne, spełniające ogólnopolską  normą wiedzy i umiejętności oczekiwaną od absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Bez względu na to, czego uczono w szkole, na maturze wymagane będzie wyłącznie to, co zostało opisane w wymaganiach egzaminacyjnych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

Program jest również dostosowany do wybranego poziomu rozszerzonego.

W oparciu o nasze doświadczenie, a przede wszystkim opinie naszych kursantów program kursu podlega modyfikacji, tak, aby w jak największym stopniu odpowiadać potrzebom Maturzystów.


 

Sposób nauczania
czyli jak pracujemy.

Podstawą organizacji pracy na zajęciach jest dla nas właściwa obustronna komunikacja  na linii słuchacz – wykładowca. Wykładowcy na zajęciach skutecznie mobilizują  słuchaczy do interreakcji. 

 

Poszczególne zadania są tak dobrane, aby poprzez ich rozwiązywanie można było:

 • powtórzyć, ugruntować i usystematyzować materiał teoretyczny, 
 • przećwiczyć rozwiązywanie różnych typów zadań, 
 • nabyć tzw. ogłady egzaminacyjnej, aby poradzić sobie nawet w niestandardowych zadaniach. 

Na zajęciach, zgodnie z piramidą zapamiętywania, wykorzystujemy wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, najnowszych strategii, metod i technik nauczania. Pracujemy rożnymi metodami, zarówno tradycyjnymi, opartymi na rzetelnym podaniu wiadomości, jak również metodami aktywizującymi:

 • wykłady, 
 • ćwiczenia, 
 • konsultacje, 
 • burza mózgów, 
 • dyskusja 

Zróżnicowanie metod i technik pozwala nam efektywniej pracować, tak aby sposób nauczania był dostosowany do indywidualnych stylów poznawczych Naszych Maturzystów. 

 

Cały czas zajęć jest efektywnie i bardzo praktycznie wykorzystany:

 • wykłady: w trakcie zajęć zostanie powtórzony i uporządkowany, cały materiał zalecany w wymaganiach egzaminacyjnych, mających źródło w podstawie programowej. Przypominamy wiadomości zarówno z geografii fizycznej, jak i społeczno – gospodarczej, proporcjonalnie do wymagań.  Na wykładach wykorzystujemy nowoczesne multimedialne techniki prezentacji materiału. Pracujemy opierając się na różnorodnych źródłach informacji geograficznej min: atlasy, foliogramy, zdjęcia multimedialne, tabele statystyczne, wykresy, schematy itd. 
  Słuchacze na zajęciach otrzymują materiały z wiadomościami teoretycznymi (w formie opisów, tabel, prezentacji), co ułatwia im prace w trakcie samodzielnego przygotowania się do egzaminu.  

 • ćwiczenia – w trakcie zajęć rozwiązujemy zadania pogrupowane w działy tematyczne: astronomia, kartografia, klimatologia, hydrologia, procesy geologiczne, pedosfera i biosfera, demografia i osadnictwo, rolnictwo, przemysł, procesy społeczno-polityczne Świata i Polski; poza tym na przykładach konkretnych arkuszy egzaminacyjnych, typowych zadań pojawiających się w arkuszach maturalnych tzn.: zadań otwartych (krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi), „z luką”, zadań zamkniętych, zadań wielokrotnego wyboru, zadań typu prawda-fałsz uczymy, jak przełożyć wiedzę teoretyczną na prawidłowe rozwiązania na maturze. Pracujemy z mapą, czytamy uważnie polecenia, analizujemy wykresy i schematy, prawidłowo stosujemy terminy geograficzne oraz formułujemy poprawnie gramatycznie i stylistycznie wnioski i prawidłowości. Poznacie w ten sposób czyhające na Was „pułapki” w rozwiązywaniu zadań. Rozwiążecie z pomocą wykładowcy ponad 35 arkuszy egzaminacyjnych (ponad 1500 zadań) 

 • konsultacje – zawsze, bez konieczności wcześniejszego umawiania się można porozmawiać indywidualnie z wykładowcą, uzyskać odpowiedź zarówno na pytania merytoryczne, jak i praktyczne. Wykładowca służy pomocą w wyjaśnianiu trudnych zagadnień, na które nie ma czasu w szkole.  

 • prace domowe – zadawane po zajęciach w formie:
  a) typowych zadań maturalnych oraz arkuszy egzaminacyjnych,
  b) zestawów zadań do rozwiązania w systemie on-line obejmujących zróżnicowane typy zadań
  c) materiały teoretyczne w formie prezentacji multimedialnych dostępne na platformie on-line.

Wszystkie rozwiązania zadań z  prac domowych są analizowane na zajęciach z wykładowcą. 

 

Próbne matury

 • próbne matury tematyczne – po każdym zrealizowanym dziale (module) z geografii fizycznej lub społeczno-gospodarczej odbywa się próbna matura tematyczna, która trwa nie dłużej niż 60 minut. Zestawy zadań przygotowane są w oparciu o wymagania egzaminacyjne i oceniane zgodnie z kryteriami obowiązującymi na egzaminie. Słuchacz otrzymuje indywidualnie ocenę w punktach oraz % punktów w stosunku do możliwych do uzyskania. Wykładowca na zajęciach omawia również jakie powinny być prawidłowe rozwiązania. Na prośbę Słuchacza Wykładowca indywidualnie omawia rozwiązania zastosowane w konkretnej pracy.
  W trakcie kursu piszemy 7 takich prac, co powoduje że Słuchacz na bieżąco zna swoje postępy, a przede wszystkim „oswaja się” bardzo dobrze z zadaniami egzaminacyjnymi.  

 • trzy  próbne egzaminy maturalne z geografii w trakcie trwania kursu – które pozwalają Słuchaczowi dokonać oceny stanu własnej wiedzy, biorąc pod uwagę całość  wymagań egzaminacyjnych oraz wyłonić obszary, nad którymi trzeba jeszcze popracować.  Rozwiązania zadań ze wszystkich egzaminów próbnych są omawiane przez Wykładowcę lub indywidualnie na prośbę Kursanta. 

Najważniejsze:

Pracujemy na zajęciach w miłej i przyjaznej atmosferze, dzięki czemu droga do Matury i na studia jest łatwiejsza.

 

 

Efekty, jakie uzyskujemy:

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi;  
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu, w tym zasadami oceniania; 
 • poszerzenie wiedzy pod kątem poziomu rozszerzonego, 
 • uwrażliwienie na czyhające pułapki przy rozwiązywaniu wszystkich typów zadań, 
 • umiejętne, merytoryczne rozwiązywanie różnych typów zadań 
 • skuteczne przygotowanie do egzaminu, zakończone sukcesem w rekrutacji na studia. 

Wysokiej efektywności sprzyjają:

 • bardzo wysokie merytoryczne i praktyczne kwalifikacje naszych wykładowców, 
 • bardzo praktyczne, efektywne i rzetelne organizowanie zajęć (= skuteczne), bez stresu szkolnego   
 • wystarczajaca ilośc materiałów 

Na zajęciach Kursanci Collegium Novum otrzymują:

 • materiały z wykładów: tabele, zestawienia statystyczne, schematy itp.., 
 • materiały do ćwiczeń: testy tematyczne (z zakresu omawianego działu), arkusze przekrojowe z zadaniami egzaminacyjnymi, mapki konturowe, testy dostępne w systemie on-line, 
 • siedem próbnych matur tematycznych, 
 • trzy próbne egzaminy maturalne z całości wymagań egzaminacyjnych z geografii, 
 • prace domowe: 
  - arkusze z różnymi typami zadań egzaminacyjnych, 
 • dodatkowo:
  - zadania do rozwiązania, zamieszczane w systemie on-line (10 arkuszy),
  - prezentacje multimedialne dostępne w systemie on-line,
  - arkusze maturalne