Historia - 130 godzin zajęć

Dla Matury 2024 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.


Kurs maturalny w Historii Collegium Novum polecamy przede wszystkim:

 • maturzystom  którzy zamierzają aplikować na kierunki gdzie historia jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym np.: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, historia, polityka społeczna, psychologia, resocjalizacja, stosowane nauki społeczne, socjologia;
 • maturzystom - maturę zdającym w 2025 roku (trzecioklasiści);
 • maturzystom z lat ubiegłych (zdającym egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne);

a także wszystkim:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą systematycznie bez stresu przygotować sie do egzaminu.


O kursie
Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. Na jego całokształt składają się zajęcia wykładowe jak i ćwiczenia oraz próbne egzaminy maturalne. W  trakcie zajęć wraz z naszym wykładowcą przećwiczycie maksymalną ilość zadań maturalnych wraz ze szczegółowym omówieniem. Nasz wykładowca wskaże Wam jakie błędy były najczęściej popełniane na egzaminach w latach ubiegłych. Dowiesz się jak ich uniknąć!

Zajęcia są prowadzone w ujęciu problemowym, takie spojrzenie na zjawiska i procesy historyczne są kluczem do sukcesu przy obecnym kształcie egzaminu maturalnego. Nie uczymy tylko faktografi!
W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - każde zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu. W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu. Atrakcyjność kursu podnoszą także zajęcia dodatkowe z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki (w cenie zajęć - zobacz w zakładce warsztaty).

W ramach kursu materiały drukowane oraz podręcznik autorstwa naszego wykładowcy. W trakcie zajęć wykorzystujemy także nowoczesne techniki i materiały dydaktyczne. Są nimi w szczególności prezentacje multimedialne, strefa kursanta - będąca platformą wymiany materiałów i informacji.

Cel kursu
Przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów a w szczególności dostanie się na kierunek studiów tzw. pierwszego wyboru - czyli ten wydział, który jest dla Ciebie najważniejszy!

Program kursu
Każdy kurs posiada swój autorski program, zgodny z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz jest układany w oparciu o nasze doświadczenie i standardy związane z wymogami Akredytacji. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z historii jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2024 i 2025.

Sposób nauczania

Forma mieszana: (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminarium)
 • wykłady: (repetytorium) powtórzenie materiału. Omówienie najważniejszych wydarzeń z zakresu Historii Polski i Historii Powszechnej, Historii Najnowszej. Wykład ma być usystematyzowaniem i powtórzeniem najważniejszych wiadomości. Mimo, że posiadamy własne skrypty, z których można na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę to, nadal rola nauczyciela jest nieoceniona. Celem wykładu jest wprowadzenie do zagadnienia, które będzie interpretowane i poddawane krytycznej analizie na uzupełniających wykłady – ćwiczeniach.
   
 • ćwiczenia: (analiza źródeł, map, tabel statystycznych, rycin itp:)
   
 • źródła: analiza różnych typów form przekazu historycznego (mapy, obrazy, architektura, źródła pisane, tabele statystyczne).
  Z naszego doświadczenia wiemy, iż w niektórych szkołach praca z materiałami źródłowymi stanowi marginalną część lekcji historii, dlatego poświęcamy tej  sprawności szczególną uwagę, ponieważ bez tej umiejętności trudno jest zrozumieć zadanie maturalne.

   
 • warsztaty: (prace pisemne); Na warsztatach będziemy doskonalil umiejętność dobierania i selekcjonowania informacji przed napisaniem krótkiego wypracowania (zadanie rozszerzonej odpowiedzi).

Rezultaty
Oczekiwane rezultaty po kursie:
 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;
 • zapoznanie się z typem zadań umieszczanych w arkuszach;
 • umiejętność odczytywania źródeł historycznych;
 • umiejętność selekcjonowania informacji historycznej przed napisaniem wypracowania.

Materiały do zajęć
Wykładowcy opracowali dla Państwa materiały (wykłady + ćwiczenia) z których powstanie ok. 400 stronicowy skrypt.
 • w formie elektronicznej (on-line)
 • w formie tradycyjnej - drukowanej