Historia sztuki - 124 godziny zajęć

Dla Matury 2024 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

 
Kurs maturalny z historii sztuki Collegium Novum. 
 
Kurs przeznaczony jest dla:
 • maturzystów (matura w 2024) którzy, zamierzają zdawać na kierunki gdzie historia sztuki jest uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • maturzyści matura w 2025 roku;
 • maturzyści z lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne).

oraz wszyscy:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą systematycznie bez stresu przygotować się do egzaminu.
 
Kurs z historii sztuki posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jest to gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.
 

Jest to jedyny tak profesjonalny kurs z tego obszernego przedmiotu. W ramach jednych zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym. Na zajęciach uczniowie oglądają  dużą ilość reprodukcji, oraz otrzymują z prezentacji multimedialnych wydruki. W programie  kursu wyjście do muzeum. Zajęcia prowadzi nauczyciel i egzaminator OKE. Kurs prowadzony jest w systemie całorocznym. W trakcie zajęć wykorzystujemy nowoczesne techniki i materiały dydaktyczne. Są nimi w szczególności prezentacje multimedialne, strefa kursanta - będąca platformą wymiany materiałów i informacji oraz e-strefa egzaminacyjna. Wszystko to ma na celu umożliwienie maksymalnego wykorzystania zajęć przez kursanta.
 
Egzamin maturalny z historii sztuki na poziomie rozszerzonym polega na:

 • rozwiązaniu testu zawierającego różnego typu zadania, sprawdzające opanowanie treści nauczania w zakresie znajomości terminologii, stylów, twórców oraz ich dzieł,
   
 • analizie dwóch dzieł malarstwa, rzeźby lub architektury na podstawie załączonych barwnych reprodukcji,
   
 • napisaniu krótkiego, spójnego wypracowania o charakterze przekrojowym i problemowym na jeden z dwóch tematów, pozwalających na zaprezentowanie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin i kierunków sztuki oraz na własną interpretację.
   

Osoby które chcą zdać ten egzamin na poziomie podstawowym mogą także uczestniczyć w zajęciach, różnica będzie dotyczyć testów sprawdzjących.

Cel kursu

Po zakończonym kursie słuchacz potrafi:

 • określić: style, twórców i dzieła europejskiego kręgu kulturowego,
 • korzystać z różnych źródeł informacji,
 • analizować dzieła sztuki,
 • formułować spójną logiczną wypowiedź pisemną.

Program kursu

Każdy kurs posiada swój autorski program, zgodny z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Program szczegółowy wraz z harmonogramem spotkań, sprawdzianów, egzaminów otrzymujecie Państwo na pierwszych zajęciach. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z historii sztuki jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze w roku 2024. Ponadto, program może podlegać bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami naszych kurantów.


Sposób nauczania

Forma mieszna: wykłady, ćwiczenia, seminarium, konsultacje, sprawdziany, wyjście do muzeum, matura próbna.

 • wykłady: (repetytorium) powtórzenie i uporządkowanie materiału;
 • ćwiczenia: (np: analiza zjawisk artystycznych);
 • konsultacje indywidualne: konsultacje dot. prac pisemnych.
   

Sprawdziany

Po każdym module przewidziany jest sprawdzian + matura próbna, dodatkowo prace domowe.

Rezultaty

Oczekiwane rezultaty po kursie:

 • kompletne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu;
 • umiejętność korzystania i przetwarzania informacji (analiza porównawcza);
 • formułowanie przejrzystej i logicznej wypowiedzi pisemnej.

Materiały do zajęć

Na każdych zajęciach kursanci otrzymują fragment materiału w postaci wydruku (dotyczącego właśnie omawianych tematów). Z tych poszczególnych fragmentów powstaje spójny i bardzo obszerny (ponad 300 stron) skrypt, umożliwiający przypomnienie materiału w krótkim czasie.
Materiały do ćwiczeń i wykładów opracowuje wykładowa:

 • w formie elektronicznej (on-line)
 • w tradycyjnej (materiały drukowane) - na każdych zajęciach.