Język angielski - 124 godziny zajęć

Kurs maturalny z języka angielskiego dla obu poziomów posiada
Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jest to dodatkowa gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz dopasowanych do wymagań egzaminacyjnych programów nauczania.

Dla Matury 2024 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

 

Na kursy maturalne z Języka angielskiego w Collegium Novum zapraszamy:

 • maturzystów (matura 2024), którzy  zamierzają zdawać na kierunki gdzie  angielski  jest uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2025 roku (drugoklasiści),
 • maturzystów z lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne),

a także:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności.
 • oraz chcą systematycznie, bez stresu przygotować się do egzaminu.


O kursie maturalnym z języka angielskiego

Kurs skierowany jest do różnych typów słuchaczy. Są nimi maturzyści tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy pragną udoskonalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego. Na zajęcia uczęszczają także uczniowie klas drugich szkół średnich, którzy na tym etapie nauki pragną rozwinąć umiejętności językowe niezbędne do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Każde zajęcia trwają 3h zegarowe i odbywają się raz w tygodniu. 

 

Cel kursu

 • pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego, 
 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z języka  angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki, 
 • praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
 • dostarczenie zdającym wszechstronnej informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego, 
 • opanowanie tych wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.
   

Program kursu maturalnego z języka angielskiego

Zajęcia prowadzone są zgodnie z szczegółowym harmonogramem kursu - programem zajęć, który uczniowie otrzymują na pierwszych zajęciach. Autorski program zajęć został opracowany w oparciu o informator CKE, wymagania Kuratorium Oświaty oraz o nasze doświadczenie i wymogi Akredytacji. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z języka angielskiego jest w 100% dostosowany do zasad obowiązujących na maturze 2022 i 2023. Ponadto, program może podlegać bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami naszych kurantów. 
 

 

Sposób nauczania
Podstawą organizacji pracy na zajęciach jest komunikacja miedzy słuchaczem, a wykładowca, która umożliwia:

 • powtórzenie  i usystematyzowanie materiału teoretycznego, 
 • przećwiczenie rozwiązywania różnych typów zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • zapoznanie się z rodzajami ćwiczeń pojawiającymi się w arkuszach egzaminacyjnych,

Na zajęciach stosujemy różne metody pracy, które pozwalają na efektywne powtórzenie i utrwalenie wiedzy zgodnie z  potrzebami naszych słuchaczy:

 • wykłady, 
 • ćwiczenia (rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych)
 • konsultacje,  
 • dyskusja 
 • rozmowy z wykładowcą 

Cały czas zajęć jest efektywnie i bardzo praktycznie wykorzystany:

 • Podczas każdych zajęć uczniowie poznają określony blok tematyczny. Wiedza jest powtarzana i utrwalana podczas wykonywania zadań maturalnych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych. Ponadto, uczniowie na każdych zajęciach tworzą wypowiedzi pisemne związane z określonym blokiem tematycznym.
   
 • Konsultacje – zawsze, bez konieczności wcześniejszego umawiania się można porozmawiać indywidualnie z wykładowcą, uzyskać odpowiedź na trudne pytania. Ponadto, uczniowie podczas konsultacji spotykają się z wykładowcą i ćwiczą ustną część egzaminu maturalnego lub omawiają wybrane przez siebie trudne zagadnienia gramatyczno-leksykalne.  

 • Wypowiedź pisemna - Podczas każdych zajęć uczniowie omawiają jedną formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego i jedna formę wypowiedzi pisemnej z poziomu rozszerzonego, a następnie pod koniec każdych zajęć piszą formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego. Forma wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym jest zadawana jako praca domowa po każdym spotkaniu. 

 • Testy – po omówieniu każdego z modułów uczniowie piszą test, który sprawdza ich wiedzę z zakresu wprowadzonego wcześniej materiału. Testy sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej.

 • Prace domowe – zadawane po zajęciach w formie: typowych zadań maturalnych oraz arkuszy egzaminacyjnych, zadań gramatycznych, wypowiedzi pisemnych. Rozwiązania zadań z prac domowych są analizowane na zajęciach z wykładowcą. 

 • Próbny pisemny egzamin maturalny – uczniowie piszą dwa razy próbny egzamin maturalny. Pierwszy egzamin maturalny jest pisany w połowie kursu, a drugi egzamin maturalny jest pisany pod koniec całego kursu. Rozwiązania zadań ze wszystkich egzaminów próbnych są omawiane przez wykładowcę lub indywidualnie na prośbę kursanta.

 

Efekty, które uzyskujemy

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi;  
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu, w tym zasadami oceniania; 
 • zapoznanie się z różnymi rodzaju zadaniami, 
 • umiejętne, merytoryczne rozwiązywanie różnych typów zadań 
 • skuteczne przygotowanie do egzaminu, zakończone sukcesem w rekrutacji na studia. 

Kursy maturalne Collegium Novum odbywają się w atmosferze zrozumienia i życzliwości czego dowodem są reakcje samych słuchaczy w trakcie trwania spotkań, jak również wyrażane przez nich opinie w wypełnianych na koniec kursu ankietach:)