Język polski - 130 godzin zajęć

Kurs z języka polskiego posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jest to dodatkowa gwarancja wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania. Aby uzyskać akredytację, trzeba spełnić rygorystyczne normy dotyczące m.in. standardów nauczania oraz kadry nauczycielskiej.

Dla Matury 2024 w program naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co do sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.


W Collegium Novum  proponujemy zajęcia przygotowujące do części  pisemnej egzaminu z języka polskiego na obu poziomach – podstawowym i rozszerzonym.
 

W programie kursu przygotowującego do części podstawowej  egzaminu maturalnego z języka polskiego znajdą się między innymi:

 1. wykłady z wiedzy o literaturze i języku (powtórzenie wiadomości wskazanych w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego, ćwiczenie form pisemnych - rozprawki i interpretacji wiersza oraz czytania tekstu ze zrozumieniem), jak również:
 2. ćwiczenia z zadaniem egzaminacyjnym, których celem będzie kształcenie:
 • umiejętności rozumienia oraz analizy i interpretacji tekstu źródłowego pod kątem wskazanego w poleceniu problemu,
 • umiejętności odwołania do innych tekstów kultury (dzieł sztuki, filmów) i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi,
 • tworzenia wypowiedzi monologowej poprawnej pod względem kompozycyjnym i językowo - stylistycznym
 • przygotowanie maturzysty do udziału w rozmowie z komisją egzaminacyjną.
   

Na zajęcia przygotowawcze do matury z języka polskiego zapraszamy:

 • maturzystów  - matura w 2024 roku, 
 • maturzystów z lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne).

Oraz wszystkich, którym:

 • samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną,
 • gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • chcą systematycznie bez stresu przygotować się do egzaminu,
   

Poziom podstawowy

Kurs na poziomie podstawowym w części pisemnej sprawdza umiejętność rozumienia tekstu nieliterackiego – popularnonaukowego, publicystycznego lub politycznego (część testowa) oraz tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowanie) w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Dlatego w programie kursu przygotowującego do części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym znajdą się:

a) wykłady z zakresu materiału literackiego i językowego wskazanego w podstawie programowej dla poziomu podstawowego,

b) ćwiczenia z arkuszem maturalnym, których celem będzie kształcenie:

 • umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów nieliterackich (na poziomie: znaczeń, struktury, komunikacji, świadomości językowej);
 • umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowanie w formie rozprawki lub interpretacja tekstu poetyckiego),

c) sprawdziany w postaci matury próbnej.


Poziom rozszerzony

Kursy maturalne przygotowujące do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym skierowane są do osób, które realizują w szkole program nauczania języka polskiego na obu poziomach. Wychodząc naprzeciw nowej formule egzaminu, program zajęć obejmie:

a) wykłady odnoszące się do wymagań przypisanych w podstawie programowej dla poziomu rozszerzonego;

b) ćwiczenia z arkuszem maturalnym, których celem będzie kształcenie:

 • umiejętności dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich,
 • umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego,
 • twórczego wykorzystywania wypowiedzi takich  jak np. recenzja, szkic, artykuł, esej oraz odwoływania się do różnorodnych kontekstów kulturowych,

c) sprawdziany w postaci matury próbnej.  

W ramach zajęć ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym - każde zajęcia zawierać będą elementy prawdziwego egzaminu.

Atrakcyjność naszych zajęć podnoszą także dodatkowe warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki (w cenie zajęć - patrz zakładka warsztaty).

W ramach kursu otrzymacie wszystkie materiały drukowane oraz podręczniki (w formie tradycyjnej lub elektronicznej).
W trakcie zajęć wykorzystujemy nowoczesne techniki i materiały dydaktyczne.


Program kursu

Zajęcia prowadzone są zgodnie z szczegółowym harmonogramem kursu - programem zajęć, który uczniowie otrzymują na pierwszych zajęciach. Autorski program zajęć został opracowany w oparciu o informator CKE, wymagania Kuratorium Oświaty oraz o nasze doświadczenie i wymogi Akredytacji. Program kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z języka polskiego jest  dostosowany do zasad obowiązujących na maturze w 2024.


Materiały do zajęć

Wszystkie materiały drukowane jak i prezentacje oraz podręczniki są w cenie kursu!